عرضه بهترین بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

عرضه بهترین بذر صیفی جات گلخانه ای مانند گوجه فرنگی را می توان در سراسر کشور داشت.
در بین گوجه هایی که می توان در گلخانه کشت کرد، برخی از مشخصه ها را باید مد نظر قرار داد.این نوع مشخصه ها را می توان با توجه به مقدار انبار مانی، شکل و فرم یکنواخت و وزن متفاوت دانست. به عنوان مثال بذر گوجه فرنگی هدیه از بذر هایی است که می توان در گلخانه آن را کشت کرد و وزن میوه آن را تا ۲۰۰ گرم دانست که پس از برداشت مدت زیادی قابل نگهداری است.این بذر از نمونه های متوسط رس گوجه های گلخانه ای محسوب می شود.