خریدار انواع بذر گوجه گلخانه ای

خریدار انواع بذر گوجه گلخانه ای با خرید عمده می تواند از قیمت های ارزان تر بهره ببرد.
گلخانه از مکان هایی است که طبق اصول مهندسی و با ایجاد شرایط خاص بنا می شود. در این محل می توان انواع گیاهان را کشت کرد. برخی از موارد هم برای کشت صیفی جاتی مانند گوجه و نیز خیار مناسب هستند، که نمونه ای از بذر های مناسب برای گلخانه را می توان بذر گوجه ۱۰۰۲ آرگون معرفی کرد. این بذر میوه ای در حدود ۱۵۰ گرم می دهد که البته در هر خوشه می توان  6 تا ۸ میوه وجود دارد. این بذر به نماتد مقاوم است.