قیمت بذر گوجه فرنگی گلخانه ای درجه یک

قیمت بذر گوجه فرنگی را که مناسب برای کشت گلخانه ای و از ارقام درجه یک می باشد ، می توان به نسبت ارزان دانست.
گوجه هایی که در گلخانه کشت می شوند، به نسبت از ارقامی هستند که درشت می باشند. این نوع از گوجه ها را که دارای شکل و فرم گرد هستند می توان دارای وزنی معادل با ۱۶۰تا ۲۲۰ دانست. بذر گوجه گلدی را می توان از مواردی دانست که حداقل وزن گوجه ۱۸۰ گرم می باشد و مقاومت بالا به ویروس ها ،فوزاریوم و نیز ورتیسیلیوم دارد. این بذر را می توان از بذر هایی دانست که میوه های آن دارای یکنواختی لازم هستند.