خریدار بذر گوجه فرنگی زیتونی

خریدار بذر گوجه فرنگی زیتونی گلخانه داران و نیز کشاورزانی می باشند که حجم انبوه کشت را دارا هستند.
یکی از بذر هایی که برای رقم های گوجه زیتونی می توان داشت، گوجه لنیتا می باشد. این بذر را می توان از رقم هایی دانست که وزن میوه حاصله از آن ها از ۸ گرم تا ۱۵ گرم متغیر خواهد بود.این بذر به بیماری قارچی فوزاریوم مقاومت بالا دارد. اما به طور متوسط به ورتیسیلیوم مقام می باشد.این رقم  همچنین دارای طعم خوشمزه ای می باشد که دارای یکنواختی خاصی می باشد.بریکس این گوجه ها را می توان از حد استاندارد بالا دانست.