قیمت خرید آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

قیمت خرید آنلاین بذر گوجه گلخانه ای می تواند به سرعت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
نمونه ای از بذر هایی که در گلخانه می توان آن ها را کشت کرد. گوجه فرنگی فیلوس است که در این مطلب برخی از مشخصات گیاهی این بذر را اشاره می کنیم.

گوجه فرنگی فیلوس
این نوع از گوجه فرنگی ها را می توان از انواعی دانست که بسیار زود رس هستند.بوته این گوجه قوی است و رشد نامحدودی دارد. میوه این بذر گرد است و وزنی معادل با ۱۸۰ گرم دارد.این نوع از بذر ها را می توان مقاوم به سرما دانست و دم میوه بر روی آن باقی می ماند.