خرید انواع بذر گوجه فرنگی باغی

انواع بذر گوجه فرنگی که از رقم های باغی هستند را می توان با قیمت مناسب به فروش رساند.
یکی از بذر هایی که دارای امکان کشت در فضای باز می باشد،بذری با نام گوجه فرنگی هیبرید هنگام می باشد.این رقم از گوجه فرنگی ها متوسط رس و به شکل و فرم تخم مرغی هستند که وزنی معادل با ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم با رشد ادامه دار و همراه با گلدهی جدید می باشد. این نوع از بذر ها را می توان از رقم هایی دانست که به نماتد مولد غده ریشه،ورتیسیلیوم و نیز پژمردگی فوزاریوم دارای مقاومت نسبی می باشد.