قیمت بذر گوجه گلخانه ای مرغوب

بذر گوجه فرنگی مرغوب که از رقم های گلخانه ای می باشد دارای قیمت متنوع خواهد بود.
بذر گوجه هایی که دارای امکان کشت به صورت گلخانه ای را دارا می باشند رقم های مختلف دارند که تایگر یکی از آن ها می باشد. این بذر بسیار زود رس می باشد و از رقم هایی است که دارای رشد نامحدود و غیر همرس می باشد.این گوجه از ارقامی است که در سه فصل بهار ، پائیز و زمستان دارای مقاومت نسبی است و دارای شکلی گرد می باشد.این رقم برای آب و هوا های سرد بسیار مناسب می باشد، زیرا دارای مقاومت به سرما است.