قیمت عمده بذر گوجه گلخانه ای مرغوب

بذر گوجه ها را می توان در رقم های مرغوب گلخانه ای هم با قیمت عمده خرید.
در بین بذر های گوجه فرنگی که مناسب برای کشت در گلخانه می باشند،می توان نمونه ای را با نام والارو معرفی کرد.

بذر گوجه والارو
این بذر ، گوجه هایی می دهد که دارای رشد نامحدود بوده و بوته های قوی هستند.وزن میوه حداکثر ۲۰۰ گرم می باشد. بیماری های ویروسی و نیز سه نژاد از نماتد ریشه از مواردی هستند که این بذر به آن ها مقاوم می باشد.