قیمت فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

قیمت فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای را می توان منصفانه ارزیابی کرد.
یکی از رقم هایی که در گلخانه می توان آن را کاشت را با نام آمون می توان معرفی کرد.این بذر از ارقامی است که مقاومت نسبی به نماتد و تغییر دما دارد.از سوی دیگر علاوه بر گلخانه می توان آن را در فضای باز هم مورد کشت قرار داد.در بهار و پائیز هم انتقال نشاء را در آن ها می توان داشت. بوته این گوجه فرنگی را می توان بسیار قوی و میوه آن را خوش رنگ و خوش فرم دانست.