قیمت آنلاین بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه هایی که برای کشت در گلخانه ای مناسب هستند دارای قیمت مشخصی هستند که به صورت آنلاین می توان از مطلع شد.
شرایط کشت گلخانه ای به گونه ای است که بذر های خاص به خود را می طلبد. این نوع از بذر ها می توان متنوع دانست که البته برخی هم برای زمان و فصل خاصی مناسب هستند. بذر گوجه فرنگی دافنیس را می توان از نمونه هایی دانست که در زمستان می توان آن ها را کشت کرد. این بذر میوه  هایی می دهد که در هر گره بین ۴ تا ۶ میوه با وزنی معادل با ۲۶۰ تا ۲۸۰ را می دهد. میوه این بذر را از انواع گرد می دانند.