فروش عمده بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه فرنگی را می توان در انواع گلخانه ای هم به فروش عمده رساند.
یکی از بذر هایی که در گلخانه می توان آن را کشت کرد، بذر گوجه ای است که با نام پردیس معروف می باشد. این بذر را می توان در بهار و یا تابستان کشت کرد. میوه بذر پردیس را می توان از انواع گرد در نظر گرفت که این خود باعث می شود تا بسیاری از کشاورزان آن را مناسب کشت بدانند.گوجه های این بذر دارای وزنی معادل با ۱۵۰گرم هستند و در نتیجه از رقم های متوسط است.گوجه این بذر به نماتد محتمل هستند.