قیمت عمده بذر گوجه گلخانه ای

قیمت انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را که می توان به صورت عمده خریداری کرد.
هر چند بسیاری از افرادی که در مورد کشت گلخانه ای اطلاعات دارند. بسیاری از بذر هایی را که تا کنون مورد استفاده قرار داده اند ،توانسته اند در تمام فصل ها کشت کنند. اما برخی از بذر ها هم قابل کشت در هر فصلی نیستند.گوجه فرنگی شهرزاد را می توان از نمونه هایی دانست که در اواسط فصل تابستان و پائیز می توان کاشت و دارای میوه ای گرد می باشد.این بذر در هر خوشه ۵ تا ۶ میوه را می دهد که وزنی معادل با ۱۶۰ ت ۱۸۰ گرم را از آن در نظر گرفت.