عرضه اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای و نیز داربستی را می توان به صورت اینترنتی عرضه کرد.
گوجه هایی که در گلخانه کشت می شوند دارای رنگ قرمز تیره هستند. این تنها یکی از تفاوت های گوجه های گلخانه ای به نسبت گوجه های باغی می باشد. اما در مقابل از رقم های زود رس هستند. گوجه های گلخانه ای را معمولاً می توان در همه فصل ها کاشت و این خود دلیل دیگری برای امکان تولید انبوه در ایران می باشد. بذر گوجه کاردلن ترکیه از جمله این بذر ها است.