تولید بذر گوجه گلخانه ای با کیفیت

تولید انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان به صورت عمده در ایران انجام داد.
در این مطلب به برخی از مشخصات گوجه فرنگی های مناسب کشت گلخانه می توان اشاره کرد. 

بذر گوجه فرنگی اینفینیتی
این بذر را می توان در تمام فصول سال در گلخانه کاشت. وزن میوه ای که از این بذر می توان داشت،معادل با ۱۹۰ گرم تا ۲۲۰ گرم می باشد.در مورد بذر های گوجه می توان مشخصه مقاوم بودن به ویروس پیچیدگی و نیز زردی برگ گوجه را در نظر گرفت.همچنین این میوه به نماتد ها و ویروس موزائیک هم مقاوم است.