فروش انواع بذر گوجه گلخانه ای

فروش انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای  و باغی را می توان با قیمت مناسب انجام داد.
هر چند برخی از گوجه ها را تنها می توان در فضای باز کشت کرد. اما برخی از ارقام هم مناسب برای فضای گلخانه هستند.این بذر ها را در تمام فصول سال می توان کشت کرد. به عنوان مثال بذر گوجه کاردلن را در نظر بگیرید که در برابر بیماری بوته میری فوزاریومی و ورتیسیلیوم ،مقاوم است.وزن گوجه هایی که از این بذر تولید می شود،۱۸۰ گرم تا ۲۰۰ گرم می باشد. رنگ گوجه قرمز تیره می باشد  بسیار خوش طعم و گرد است.