قیمت اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

قیمت اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای را رقم بذر و کشور تولید کننده مشخص می کند.
برخی از بذر ها را تنها می توان در گلخانه کشت کرد. بذر های گلخانه ای دارای بوته های قوی هستند که البته از رقم های زود رس هم می باشند.مشخصه ای در مورد گوجه های گلخانه ای می توان مورد توجه قرار داد ، میزان پوشش برگی است که محصول دارد. بذر گوجه ای که با نام توپراک شناخته می شود، پوشش مناسبی از نظر برگی دارد.این میوه سفت می باشد و مدت ماندگاری بعد از برداشت آن بسیار طولانی می باشد.