عرضه بذر گوجه گلخانه ای

عرضه بذر گوجه فرنگی گلخانه ای بسیار ساده و در تمام فروشگاه های انواع نهاده ها انجام می شود.
بذر گوجه فرنگی دارای چه رقم هایی می باشد؟ هر یک از این بذر ها برای کشت در چه منطقه آب و هوایی مناسب هستند؟
بذر گوجه فرنگی دارای رقم های بسیار زیادی می باشد هر یک هم دارای مشخصات خاصی برای تولید هستند. بذر گوجه آرسام از ترکیه به ایران وارد می شود که خوشمزه است و از انواع گوشتی می باشد. این رقم را هم در فضای باز و هم گلخانه می توان کشت کرد.