تولید عمده بذر گوجه گلخانه ای

تولید عمده بذر گوجه گلخانه ای هم اکنون در داخل کشور امکان پذیر شده است .
شرایط مختلف آب و هوایی در کشور وجود دارند که هر یک باعث شده تا در فصل خاصی از سال در منطقه های مختلف بتوان گوجه ها را کشت کرد. اما انواع گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان در همه فصل های سال و در هر شرایط آب و هوایی کشت کرد. این نکته بسیار مهم است که برای کشت در گلخانه نمونه ای از بذر ها را در نظر بگیرید که از نظر کیفیت بسیار مرغوب باشند. گوجه های گلخانه ای اغلب گرد هستند و دارای میوه های یکنواخت با پوشش برگی عالی هستند.