عرضه انواع بذر گوجه گلخانه ای

عرضه انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان از سایت گوجه ایران در نظر گرفت.
درمورد گوجه های تولیدی یک مشخصه بسیار مهم را باید مد نظر داشت و آن هم داشتن بوته قوی می باشد. یکی از این بذر ها که برای کاشتن در گلخانه مناسب می باشد، بذر گوجه شمشک است که تولید ترکیه می باشد. توانایی این گوجه در سازگاری با انواع محیط ها را می توان  مشخصه گیاهی دیگر آن در نظر گرفت. این رقم هم از ارقامی است که برای صادرات مناسب هستند.