بازار اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه گلخانه ای را می توان در بازار اینترنتی انواع نهاده ها پیدا کرد.
برای صادرات انواع مختلف گوجه هایی که امکان کشت در ایران را دارند ، مناسب نیستند. بلکه گوجه ها باید دارای شرایط خاصی باشند که نمونه ای از آنها را می توان بذر گوجه اروا نام برد. این نوع از بذر ها برای تمام فصل ها مناسب بوده و می توان از آنها گوجه هایی با استحکام بالا و کیفیت مرغوب داشت. این بذر ها در ترکیه تولید می شوند. وزن میوه ای که این بذر ها می دهند بین ۱۹۰ گرم تا ۲۱۰ گرم می باشد. البته این رقم بذر ها وارداتی هستند.