خرید و فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

خرید و فروش اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای مدتی است دارای رون بیشتر شده است.
یکی از ارقام گوجه فرنگی هایی که می توان در گلخانه آن ها کشت کرد،بذر گوجه فرنگی با نام آرسام و از تولیدات کشور ترکیه می باشد.

معرفی بذر آرسام
این میوه دارای رنگ قرمز تیره است که به بیماری هایی چون بوته میری فوزاریومی،پیچیدگی زردی برگ گوجه فرنگی و نیز پژمردگی ورتیسیلوم مقاوم می باشد.در همه فصل های سال و در فضای باز و نیز گلخانه می توان آن را کشت کرد.