تولید عمده بذر گوجه فرنگی

این روز ها امکان تولید عمده بذر گوجه فرنگی در کشور فراهم شده است.
یکی از انواع بذر هایی که در ایران وجود دارد،گوجه فرنگی هیبرید هیراد است. این بذر دارای بوته ای با رشد متوسط است که عملکرد بالا را از آن می توان داشت.میوه این بذر گرد و یکنواخت است که حالت استاندارد دارد.مشخصه دیگر بذر ها را می توان وزن میوه را در نظر گرفت. میوه ای که از این بذر می توان بر داشت کرد،دارای وزنی معادل با ۱۶۰ گرم تا ۱۸۰ می باشد. این بذر در برابر ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه مقاوم است.