نحوه خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی

برای بسیاری از کشاورزان می توان نحوه خرید اینترنتی بذر گوجه فرنگی را معرفی کرد.
در این مطلب به بررسی برخی از بذر های گوجه فرنگی می پردازیم.


بذر موسکویچ

این بذر دارای دوره شکوفه نشینی ۶۰ روزه می باشد که از انواع هیبرید بوده و وزن ۹۰۰۰ دانه بر اونس را خواهد داشت.


بذر گوجه برندیوین

این بذر دارای دوره بار نشینی ۷۸ روزه  می باشد که وزنی معادل با ۱۰۴۰۰ دانه بر اونس دارد.
هر دو نوع این نوع از بذر ها را می توان از ارقام هیبرید ۱ دانست.