بازار انواع بذر گوجه گلخانه ای

در بازار انواع مختلف بذر گوجه فرنگی که گلخانه ای هم هستند، وجود دارد. 
بذر گوجه فرنگی که برای کشت در گلخانه مورد استفاده قرار می گیرد، میوه هایی متفاوت با آن چه در باغ و فضای باز می توان کشت، متفاوت خواهد بود.در هر نوع از گوجه ها می توان نوع خاصی از بیماری ها را در نظر گرفت. در انواع بذر های مختلف این مشخصه که به چه بیماری هایی مقاوم هستند و احتمال چه نوع از بیماری هایی در آن ها وجود دارد متفاوت است. بذر گوجه فرنگی توپراک به بیماری ویروس TMV محتمل است.