خرید عمده بذر گوجه گلخانه ای

خرید عمده بذر گوجه گلخانه ای باعث می شود تا قیمت مناسب تری داشته باشید.
بسیار مهم است که گوجه ای که می خواهید آن را کشت کنید،به بیماری های خاص و خطرناک گوجه مقاوم باشد. بذر گوجه فرنگی آصیل را می توان از انواع ارقام گوجه های گلخانه ای دانست که دارای دوره برداشت سریع می باشد.این بذر ترکیه ای دارای میوه ای مناسب برای صادرات می باشد که مقاومت نسبی به بوته میری فوزاریومی ،پیچیدگی زردی برگ گوجه فرنگی و نیز پژمردگی ورتیسیلومی  دارد.این رقم ۴ تا ۷ میوه در هر خوشه می باشد.