تولید اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای

تولید اینترنتی بذر گوجه گلخانه ای می تواند کمک فراوانی به کشاورزان کند.
نمونه ای از بذر های گوجه فرنگی را که می توان در همه فصل ها در گلخانه ها  کاشت بذر گوجه کاردلن می باشد که از کشور ترکیه وارد می باشد.

مشخصات گیاهی بذر
این رقم هم دارای بوته قوی است و در خوشه های بالا دارای محصولی فراوان می باشد.این رقم بدون آفتاب سوختگی می باشد و از ارقام زود رس می باشد.وزن میوه این رقم ۱۸۰ گرم تا ۲۰۰ گرم می باشد.نکته مهم در میوه ها هم رنگ آن ها  است که در این رقم قرمز تیره می باشد.