خرید و فروش اینترنتی بذر گوجه فرنگی

خرید و فروش اینترنتی بذر گوجه فرنگی در ایران روشی است که به تازگی رواج بیشتری یافته است.
بیماری ها و نیز ویروس های مختلفی ممکن است در مورد گوجه فرنگی وجود داشته باشد. اما می توان این بیماری ها را به حداقل رساند.به عنوان مثال بیماری یا ویروس موزائیک، تنباکو، ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه را می توان نام برد. نمونه ای از گوجه های موجود که دارای بذر هیبرید هیراد می باشند در مقابل این نوع از ویروس ها مقاوم هستند. این رقم بوته ای با رشد متوسط و نیز عملکرد  بالا می باشد.