بازار عمده بذر گوجه گلخانه ای

بازار عمده بذر گوجه گلخانه ای مدتی است که با شرایط خوبی همراه بوده است.
یکی از مشخصه هایی که باید در مورد تولید گوجه در نظر داشت ، این است که تعداد میوه در هر خوشه چند عدد می باشد.یکی از نمونه های بذر گوجه فرنگی را می توان سولماز دانست که از این نوع گوجه در هر خوشه ۶ تا ۷ عدد را می توان انتظار داشت. در مدل های دیگر این نوع از گوجه ها می توان حتی تا ۸ میوه را در خوشه داشت.توجه به این که بذر را برای چه منطقه آب و هوایی می خواهید هم مهم می باشد.