واردات بذر گوجه فرنگی

واردات بذر گوجه فرنگی از کشور های مختلف به ایران انجام می شود که هر یک دارای مشخصه هایی دارند.
شاید بسیاری از کشاورزان به این مسأله دقت کرده باشند که برخی از ارقام گوجه در زمان تولید و باردهی دچار تغییر می شوند و فرم آن ها در طول فصل برداشت ثابت نیست. اما برخی از گوجه هایی که رقم هیبرید هستند ، دارای فرم میوه ثابت در طول فصل میوه دهی هستند.  همچنین مشخصه بسیار مهم دیگر در گوجه ها داشتن یکنواختی در شکل میوه است که گوجه هایی که بذر وارداتی دارند مانند جگوار این مشخصه را دارند