نمایندگی فروش بذر گوجه گلخانه ای

نمایندگی فروش بذر گوجه گلخانه ای این نوع از بذر را با قیمت مناسب به شما عرضه می کند.
زمانی که می خواهید گوجه ای را در گلخانه مورد استفاده و بهره برداری قرار دهید به چه مشخصه هایی در گوجه دقت می کنید؟ یکی از انواع نکاتی که در انتخاب بذر مناسب  باید برای خود در نظر بگیرید این است که در زمان به بار نشستن وزن گوجه به چه میزان خواهد بود. بسته به رقم گوجه های گلخانه ای می توان وزنی معادل با ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم را از رقم های مختلف گلخانه ای داشت.