مرکز فروش بذر گوجه فرنگی داربستی

مرکز فروش بذر گوجه فرنگی داربستی امکان تولید این نوع از گوجه ها را فراهم می کند.
منظور از گوجه های داربستی ، گوجه هایی است که از ارقام گلخانه ای شعبه می شود، و به دلیل این که در خارج از گلخانه و نیز فضای باز کاشته شده و بر روی داربست ها رشد می کند. در این نوع از گوجه هم شیوه رسیدگی به گوجه و مراقبت ها مانند سایر  ارقام است ، اما منطبق با آن باید از کود  مناسب استفاده کرد. این نوع از گوجه ها دارای انواع متنوع هستند،